بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 9,985,656 99.27 22,911,691 66 23,468,232 62.76 24,004,332 63
سپرده بانکی 5,226,425 51.96 11,529,753 33.21 13,689,502 36.61 13,844,075 36.33
وجه نقد 58 0 631 0 1,737 0 6,172 0.02
سایر دارایی ها -10,864,531 -108 274,199 0.79 235,819 0.63 249,328 0.65
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0