بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 28,155 0.26 322,119 0.82 936,158 2.32 1,647,827 4.23
اوراق مشارکت 11,808,560 107.43 18,164,067 46.13 17,945,322 44.41 17,689,086 45.4
سپرده بانکی 6,601,574 60.06 20,741,083 52.67 21,487,570 53.18 19,581,465 50.25
وجه نقد 461 0 5,239 0.01 5,141 0.01 16,031 0.04
سایر دارایی ها -7,447,287 -67.75 146,979 0.37 30,528 0.08 7,230 0.02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 16,036 0.15 183,464 0.47 533,193 1.32 820,427 2.11