بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه هاي تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل پنج در ده هزار (0/05درصد) از وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه یک درصد (0/01) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0/003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 امیدنامه و همچنین سالانه 2 درصد (0/02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوۀ 2 درصد (0/02) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولی سالانه 0/001درصد (یک در صد هزار) از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهاي صندوق، که حداقل 100 و حداکثر 200 میلیون ریال خواهد بود *
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه یک در هزار (0/001 )از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق،
6 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 120 میلیون ریال به ازاي هر سال مالی،
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیۀ مدیر صندوق معادل یک در ده هزار (0/001 )از ارزش خالص داراییهاي تحت تملک صندوق، **
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباري باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل توسط مجمع: 1- 250000000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 5،000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3- 800 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها (ارزش دارایی ها به میلیارد ریال) از صفر تا30،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00005 از 30،000 میلیارد ریال تا 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0.00003 بالای 50،000 میلیارد ریال با ضریب 0.000001
10 کارمزد ثبت ونظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق سالانه 0/00005 از سقف تعداد واحدهاي سرمایهگذاري صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 5000میلیون ریال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری به اضافه مالیات بر ارزش افزوده ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : مدیر